Κανόνες Δεοντολογίας στην Ηθική, Ακεραιότητα και Έρευνα

 1. The European Code of Conduct for Research Integrity – ALL European Academies (ALLEA) και European Science Foundation (ESF)
 2. Code of Conduct – Committee on Publication ethics (COPE)
 3. Recommendations on Academic Integrity – German Council of Science and Humanities
 4. Fostering Research Integrity in Europe – ESF
 5. Stewards of Integrity – ESF
 6. European Code of Conduct for Research Integrity (Affichette) – ALLEA, ESF
 7. Investigating Research Misconduct Allegations – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 

Ανοικτή Πρόσβαση

 1. Berlin Declaration on Open Access

 

Ηθική και Ακεραιότητα στην Έρευνα, Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία

 1. A code of conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies – European Commission (EC)
 2. Nanosafety in Europe 2015-2025 – Finnish Institute of Occupational Health

 

Πληροφοριακό υλικό

 1. Research Integrity: What it Means, Why it Is Important and How we Might Protect it
 2. Seven reasons to care about Integrity in Research
 3. University Autonomy in Europe
 4. Elsevier Publishing Campus – Publishing and Research Ethic
 5. Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations

 

Υλικό από Εθνικές Επιτροπές Ηθικής και Ακεραιότητας στην Έρευνα

 1. The Research Ethics Library – The Norwegian National Research Ethics Committees
 2. Τί ξέρω για τη Βιοηθική – Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (Τ. βιδάλης, Β. Μολλάκη)

 

Συλλογές

 1. Ethics Education Library – Illinois Institute of Technology
 2. EthicsWeb