Πεδία ενδιαφέροντος

  • Ακεραιότητα στην Έρευνα
  • Ηθικές διαστάσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία (π.χ. βιολογικές επιστήμες)
  • Νομοθεσία και πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών (πεδίο ιατρικής)
  • Νανοτεχνολογία (έκθεση σε νανοϋλικά, ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των τεχνητών νανοσωματιδίων με το περιβάλλον και τους ζώντες οργανισμούς)
  • Ζητήματα ασφάλειας και υγείας στον εργασιακό χώρο
  • Κανονιστικά πλαίσια σε εθνικό/κρατικό επίπεδο, σε επίπεδο επιστημονικών και διεπιστημονικών ενώσεων – επιστασία, ανάπτυξη και εναρμόνιση
  • Δημόσια υγεία και η Προληπτική Αρχή (Precautionary Principle)
  • Ηθικές διαστάσεις της Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Assessment) και της Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management)
  • Πληροφορημένη συγκατάθεση για την προστασία εργαζόμενων και καταναλωτών και για την Εταιρική Ευθύνη
  • Εκπαίδευση εργαζόμενων

Ακεραιότητα στην Έρευνα

Η υπεύθυνη και ηθική διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας είναι κρίσιμη για την επίτευξη επιστημονικής αριστείας, καθώς και για την προστασία της εμπιστοσύνης που δείχνει η κοινωνία στην έντιμη και ακριβή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Η μη ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας θέτει σε κίνδυνο το καλό όνομα οποιουδήποτε ινστιτούτου και κάθε πρακτικής. Αναπόφευκτα, ο τρόπος με τον οποίο ταυτοποιείται η μη ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, επιτηρείται και διορθώνεται αντικατοπτρίζει την ακεραιότητα ολόκληρης της επιστήμης.

Η Ακεραιότητα στην Έρευνα είναι η αντανάκλαση της εμπιστοσύνης του κοινού στη σύστημα της επιστημονικής έρευνας. Αποτελεί τη βάση για τη συνέχιση της επένδυσης στην επιστημονική έρευνα και της εμπιστοσύνης στα επιστημονικά ευρήματα κατά τη λήψη αποφάσεων. Η ακεραιότητα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιστημονικής κοινότητας και είναι τεράστιας σημασίας για όλους τους σχετιζόμενους φορείς, π.χ. επαγγελματίες ερευνητές, χρηματοδότες, υπηρεσίες επίβλεψης και επιστημονικές εκδόσεις. Τυχόν συμβιβασμοί στην ακεραιότητας της επιστημονικές έρευνας απειλούν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική υποστήριξή της, καθώς και την αυτονομία των επαγγελματιών ερευνητών και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ακεραιότητα της Έρευνα και Ηθική της Έρευνας αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουν και οι δύο ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία και επηρεάζουν τις απόψεις που έχει η κοινωνία για την ερευνητική προσπάθεια και τους φορείς που την ασκούν. Νομοθεσία και κώδικες δεοντολογίας ορίζουν το περιβάλλον εντός του οποίου πρέπει να κινούνται οι αρχές και οι αξίες της Ακεραιότητα και της Ηθικής της Έρευνας.

Ζητήματα Ηθικής στην Έρευνα, όπως η προστασία των ανθρώπων συνδέονται με ζητήματα της Ακεραιότητας στην Έρευνα όπως η λογοκλοπή, η κατασκευή ή παραποίηση δεδομένων. Αυτή η σύνδεση επηρεάζει τη φήμη ατόμων και ινστιτούτων, καθώς και τις αποφάσεις χρηματοδότησης της έρευνας, δημόσιας και ιδιωτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συζητήσεις γύρω από την ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, όχι μόνο στους επιστημονικούς/ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά και στο ευρύ κοινό έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονες και πυκνές, καθώς οι περιπτώσεις μη-ορθής διεξαγωγής έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. [1] Το παραπάνω γίνεται ορατό, από το ότι οι αποσύρσεις δημοσιευμένων άρθρων έχουν δεκαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες και από το ότι ένας στους τρεις επιστήμονες παραδέχεται ότι εφαρμόζει αμφισβητούμενες ερευνητικές πρακτικές. [2] Σε διεθνές επίπεδο, πάνω από 7,1 εκατομμύρια ερευνητές, (5,7 εκατομμύρια το 2002) συναγωνίζονται για να δημοσιεύσουν την έρευνά τους σε πάνω από 25.000 επιστημονικά & τεχνικά περιοδικά. Ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων, σε διεθνή επίσης κλίμακα, έχει αυξηθεί ταχύτατα, σημειώνοντας αύξηση από τα 1,09 εκατομμύρια το 2002 και τα 1,58 εκατομμύρια το 2007, στα 1,94 εκατομμύρια το 2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι το iThenticate παρατήρησε διπλασιασμό των νέων πελατών το 2011, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με περισσότερους από 3000 οργανισμούς και ερευνητές ή συγγραφείς να αναζητούν λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής. [3]

[1] Steen, Grant R. “Retractions in the scientific literature: is the incidence of research fraud increasing?” Journal of Medical Ethics. December 24, 2010. 

[2] Van Noorden, Richard. “Science publishing: The trouble with retractions.” Nature. October 5, 2011. 

[3] “True Costs of Research Misconduct”