EARTHnet_approache

Η αυξημένη οικονομική πίεση, καθώς και η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη έχουν επηρεάσει σοβαρά τον χώρο της εργασίας. Οι μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί στις συνθήκες του εργασιακού χώρου έχουν οδηγήσει στην έκθεση των εργαζόμενων σε επικίνδυνες ουσίες. Η θεμελιώδης έρευνα στη νανο-επιστήμη περιέχει ακόμα κενά γνώσης που δημιουργούν σημαντικό εύρος αβεβαιότητας και, συνεπώς, ανησυχία. Εργοδότες, εργαζόμενοι, καθώς και οι εκπρόσωποί τους επιβάλλεται να γνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία στον εργασιακό χώρο και τρόπους για να τον διαχειριστούν.

Το EARTHnet είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία που αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων από διαφορετικούς τομείς και έχει σχεδιαστεί να παρέχει ηθική καθοδήγηση σε όλους αυτούς που εργάζονται στο πεδίο των νανοϋλικών, συμπεριλαμβανόμενων των επιστημόνων, των τεχνικών και των εργαζόμενων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία.

Βασικός στόχος του EARTHnet είναι η διερεύνηση των ηθικών ζητημάτων που εγείρονται από τον αντίκτυπο της νανοτεχνολογίας στην υγεία και στην ποιότητα ζωής σε όλους όσους εργάζονται, ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο, στους τομείς των νανοϋλικών. Τα αποτελέσματα εφαρμογής νέων νανο-τεχνολογιών είναι εν πολλοίς άγνωστα στην κοινωνία και στα κέντρα αποφάσεων, αλλά εν γένει γνωστά, αν και όχι πλήρως, στην επιστημονική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι όλα τα νανοϋλικά ενδέχεται να έχουν τοξικές επιδράσεις, η τοξικότητά τους και οι κίνδυνοι έκθεσης σε αυτά αποτελούν αναδυόμενα ζητήματα για τη διασφάλιση ασφαλών εργασιακών συνθηκών.

Ειδικοί που ασχολούνται με νομικά ζητήματα της έρευνας, συμπεριλαμβανόμενης της υγείας, της ασφάλειας και της ηθικής θα πρέπει να εφαρμόσουν το κεφάλαιο της γνώσης που κατέχουν, για να περιγράψουν αναδυόμενα νομικά ζητήματα. Τέτοιοι ειδικοί σύμβουλοι θα πρέπει να συνεργαστούν με ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, που έχουν την ικανότητα να συνεισφέρουν μέσω των διεπιστημονικών μελετών τους, εκπαίδευσης και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί και φορείς της βιομηχανίας από πεδία όπως η Μηχανική, Φαρμακευτική, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Νομική και Βιοηθική προσκαλούνται και ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με το EARTHnet.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων πρέπει να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν ολοκληρωμένες οικονομικές στρατηγικές, έτσι ώστε (α) να μετριαστεί η πιθανότητα ενδεχόμενων κινδύνων εξαιτίας έκθεσης των εργαζόμενων που δουλεύουν σε εγκαταστάσεις παραγωγής υλικών (π.χ. τεχνικών νανοσωματιδίων), (β) για να προληφθούν προβλήματα πριν αυτά συμβούν ή για να ανταποκριθούμε σε αυτά με ταχύτητα στην περίπτωση που προκύψουν, (γ) να αποτιμηθούν μέθοδοι μέτρησης των νανοσωματιδίων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και των διεργασιών και (δ) να παραχθούν οι κατάλληλες γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θα δεσμεύουν επιστημονικές και νομικές λειτουργίες για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στις ηθικές αρχές. Συμμετέχοντες που ήδη έχουν αναπτύξει ένα εργασιακό περιβάλλον με ισχυρή ασφάλεια και προστασία της υγείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα προς μίμηση και να αυξήσουν τις σχέσεις τους με τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των κοινωνίας και της επιστήμης εγκαθιδρύοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και ελεύθερης ροής της επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων κοινωνικών εταίρων, ορίζοντας νέους δρόμους έρευνας, αναπτύσσοντας νέα ηθικά πρότυπα, εκφράζοντας μύχιες κοινωνικές ανάγκες και ανησυχίες, έτσι ώστε να ταιριάξουν στον τομέα της εργασιακής υγείας και ασφάλειας.

Επίσης, το EARTHnet έχει τους παρακάτω πρόσθετους στόχους:

  • Να συνεισφέρει στη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Ηθικής
  • Να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη υποδεικνύοντας στρατηγικές που σχετίζονται με το σχηματισμό πρότυπων κατευθυντήριων γραμμών που εξασφαλίζουν ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
  • Να επικοινωνήσει και να παρακολουθήσει (follow-up) ζητήματα που σχετίζονται με απόψεις επάνω στην ηθική σε ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας και της κοινωνίας
  • Να προάγει τη σύνδεση/συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, αρμόδιες αρχές και νομοθετικά σώματα
  • Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για συζήτηση και επίλυση προβλημάτων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Να συλλέξει αποκτημένη γνώση από τους συμμετέχοντες και να τη μοιραστεί μεταξύ όλων των συνδεδεμένων και σχετικών μελών
  • Να πληροφορήσει τα μέλη γύρω από σχετικές δραστηριότητες και συνέδρια που γίνονται σε διεθνές επίπεδο
  • Να προβλέπει πιθανά πεδία μελλοντικών ανησυχιών
  • Να ταυτοποιήσει πιθανά μελλοντικά σενάρια που καλύπτουν μια σειρά καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών, σε σχέση όχι μόνο με το περιβάλλον αλλά με την εργασιακή ασφάλεια και υγεία